Naar de content

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – JUNEZ JOBS B.V.

Hoofdstuk 1 – Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van flexkrachten

Artikel 1 Definities 


In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen het volgende verstaan:

ALGEMENE VOORWAARDENDeze Algemene Voorwaarden van JUNEZ JOBS B.V. zijn van toepassing op het ter beschikking stellen van Flexkrachten door JUNEZ JOBS B.V., hierna `JUNEZ JOBS’.
  
INLENERSBELONINGHet voor de functie geldende periodeloon in de schaal, adv, (on)kostenvergoedingen, periodieken, initiële loonsverhogingen en toeslagen conform de vigerende definitie in de cao.
  
OPDRACHTDe overeenkomst tussen Opdrachtgever en JUNEZ JOBS op grond waarvan JUNEZ JOBS aan Opdrachtgever (een) Flexkracht(en) ter beschikking stelt om onder leiding en toezicht van Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het Opdrachtgeverstarief.
  
OPDRACHTGEVERDe wederpartij van JUNEZ JOBS.
  
OPDRACHTGEVERSTARIEFHet bedrag dat JUNEZ JOBS aan Opdrachtgever per uur in rekening brengt voor een Flexkracht, exclusief toeslagen (voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheids- en ploegentoeslag), (on)kostenvergoeding, adv en btw, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
  
PARTIJENJUNEZ JOBS en Opdrachtgever tezamen.
  

Artikel 2 Algemene bepalingen

Toepasselijkheid

2.1Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Opdrachten en overige overeenkomsten van JUNEZ JOBS voor zover een en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van Flexkrachten aan Opdrachtgever.
  
2.2De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
  
2.3Deze Algemene Voorwaarden vervangen de Algemene Voorwaarden van eerdere datum.

Afwijkingen

2.4Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover JUNEZ JOBS zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.

Opdracht

2.5De Opdracht wordt aangegaan voor Bepaalde Tijd of voor Onbepaalde Tijd. Op elke Opdracht zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Een Opdracht wordt geacht te zijn aangegaan en geacht akkoord te zijn indien Opdrachtgever de (in de Opdracht genoemde) Flexkracht zijn werkzaamheden laat starten.

Artikel 3 De Terbeschikkingstelling

3.1JUNEZ JOBS kan Flexkrachten ter beschikking stellen onder een Uitzendovereenkomst met of zonder Uitzendbeding. Een Terbeschikkingstelling vangt aan op de datum genoemd in de Opdracht. Bij gebreke van een schriftelijke Opdracht wordt de Terbeschikkingstelling geacht te zijn aangegaan op de datum dat de Flexkracht zijn werkzaamheden bij Opdrachtgever aanvangt. De Opdracht eindigt op de in de Opdracht genoemde einddatum.
  
3.2Indien de Uitzendovereenkomst tussen de Flexkracht en JUNEZ JOBS het Uitzendbeding bevat, eindigt de Terbeschikkingstelling tevens op verzoek van Opdrachtgever op het moment dat de Flexkracht meldt dat hij niet in staat is de uitzendarbeid te verrichten wegens ziekte of ongeval. Voor zover nodig wordt Opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. Opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan JUNEZ JOBS bevestigen.
  
3.3De Uitzendovereenkomst die niet het Uitzendbeding bevat, is een Uitzendovereenkomst voor Bepaalde Tijd. De Opdracht met Opdrachtgever is in dat geval ook aangegaan voor Bepaalde Tijd en artikel 2.6 is dan ook van toepassing, tenzij afwijkende opzegtermijnen zijn overeengekomen.

Artikel 4 Vervanging

4.1JUNEZ JOBS is gerechtigd, maar niet verplicht, om bij beëindiging van de Terbeschikkingstelling gedurende de looptijd van de Opdracht een vervangende Flexkracht ter beschikking te stellen voor de resterende duur van de Opdracht.
  
4.2JUNEZ JOBS is te allen tijde gerechtigd aan Opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde Flexkracht door een andere Flexkracht onder voortzetting van de Opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van JUNEZ JOBS, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche, de Participatiewet en de Wet Verbetering Poortwachter. Opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. Opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.
  
4.3JUNEZ JOBS schiet niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan Opdrachtgever, indien JUNEZ JOBS een Flexkracht weliswaar mag vervangen of terugplaatsen, maar deze om welke reden dan ook niet vervangt of terug plaatst. In dat geval is Opdrachtgever ook niet gehouden het Opdrachtgeverstarief te voldoen tenzij de oorzaak voor het niet vervangen of terugplaatsen van de Flexkracht toerekenbaar is aan Opdrachtgever. 

Artikel 5 Uurbeloning en Opdrachtgeverstarief

5.1Voor aanvang van de Opdracht verstrekt Opdrachtgever de omschrijving van de door de Flexkracht uit te oefenen functie en bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van Opdrachtgever conform het gestelde in 5.2 van deze Algemene Voorwaarden.
  
5.2JUNEZ JOBS is op grond van de cao doorgaans verplicht de Inlenersbeloning toe te passen. De Inlenersbeloning bestaat uit de volgende elementen: het voor de functie geldende periodeloon in de schaal, adv, (on)kostenvergoedingen, periodieken, initiële loonsverhogingen en de toeslagen conform de vigerende definitie in de cao. Opdrachtgever is verplicht de juiste informatie te verstrekken ten aanzien van de van toepassing zijnde Inlenersbeloning. Indien zich wijzigingen voordoen in de Inlenersbeloning, dan dient Opdrachtgever dit onverwijld door te geven aan JUNEZ JOBS. Indien een Flexkracht niet conform de geldende Inlenersbeloning is uitbetaald, ten gevolge van het onjuist of niet verstrekken van (gewijzigde) informatie omtrent de Inlenersbeloning door Opdrachtgever, dan zal JUNEZ JOBS de Flexkracht compenseren en het hiermee gemoeide bedrag doorfactureren aan Opdrachtgever. Opdrachtgever stemt daar door acceptatie van deze voorwaarden op voorhand mee in. Tenzij anders vermeld, is het overeengekomen tarief te allen tijde het tarief voor de normale uren (exclusief toeslagen, adv, onkosten, etc.).
  
5.3Het door Opdrachtgever aan JUNEZ JOBS verschuldigde Opdrachtgeverstarief wordt berekend over de uren waarop JUNEZ JOBS op grond van de Opdracht/Algemene Voorwaarden aanspraak heeft. Het Opdrachtgeverstarief wordt vermenigvuldigd met de van toepassing zijnde toeslagen en vermeerderd met adv, de (on)kostenvergoedingen die JUNEZ JOBS verschuldigd is aan de Flexkracht. Over het Opdrachtgeverstarief, adv, de toeslagen en (on)kostenvergoedingen wordt btw in rekening gebracht. Op de opdrachtbevestiging wordt het tarief nader gespecificeerd.
  
5.4JUNEZ JOBS is in ieder geval gerechtigd om het Opdrachtgeverstarief tussentijds aan te passen:
a.indien de uurbeloning van de Flexkracht wordt verhoogd (op grond van de cao/Inlenersbeloning) in verband met periodieke verhoging, initiële loonsverhoging, leeftijd of anderszins; en/of om (eenmalige) verplichte bijzondere uitkeringen aan Flexkrachten door te berekenen aan Opdrachtgever; en/of om (eenmalige) verplichte bijzondere uitkeringen aan Flexkrachten door te berekenen aan Opdrachtgever;
b.indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:
 · als gevolg van een wijziging van de cao of van de daarbij geldende inleners-cao en/ of arbeidsvoorwaardenregeling; · als gevolg van de wijzigingen in of waaronder begrepen de wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de cao of enig verbindend voorschrift; · als gevolg van verhoging van de (objectieve) kosten in de ruimste zin des woords verbonden aan de uitzendarbeid van de Flexkracht; · als gevolg van een stijging in de kosten van JUNEZ JOBS in de ruimste zin des woords;
c.jaarlijks op 1 januari door een prijsindexering (conform CBS Prijsindex Consumentenprijzen).
d.jaarlijks, voor wat betreft alle kostprijselementen inclusief marge.
  
5.5Indien de Flexkracht wordt vervangen door een andere Flexkracht, zal de uurbeloning ten aanzien van die andere Flexkracht opnieuw worden vastgesteld en zal het Opdrachtgeverstarief daaraan worden aangepast.

Artikel 6 Het aangaan van een arbeidsverhouding met een Flexkracht

6.1Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een Flexkracht onder de in dit artikel genoemde voorwaarden.
  
6.2De Opdrachtgever, die voornemens is een arbeidsverhouding met de Flexkracht aan te gaan, brengt JUNEZ JOBS hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte alvorens Opdrachtgever aan dit voornemen uitvoering geeft.
  
6.3Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met een Flexkracht aangaan zolang de Uitzendovereenkomst tussen de Flexkracht en JUNEZ JOBS niet rechtsgeldig is beëindigd of binnen de termijn van 6 maanden na beëindiging van de uitzendovereenkomst.
  
6.4Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Flexkracht verstaan:
• het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van Opdracht door Opdrachtgever met de Flexkracht al dan niet voor hetzelfde werk;
• het aanstellen van de Flexkracht als ambtenaar al dan niet voor hetzelfde werk;
• het ter beschikking laten stellen van de betreffende Flexkracht aan Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere Uitzendonderneming/payrollonderneming) al dan niet voor hetzelfde werk;
• het aangaan van een arbeidsverhouding door de Flexkracht met een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden, dan wel dat de één een dochtermaatschappij is van de ander.

  
6.5Het is uitsluitend toegestaan om een arbeidsverhouding aan te gaan met een Flexkracht na 1.040 uur indien Opdrachtgever zelf de werkgever wordt van de Flexkracht. Indien Opdrachtgever op zijn beurt de Flexkracht wederom op de payroll van een derde zet, dan geldt een overnametermijn van 2.080 uur.  

Artikel 7 Opschorting Tewerkstelling Flexkrachten

7.1Indien Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens JUNEZ JOBS voldoet, is JUNEZ JOBS gerechtigd om na een schriftelijke sommatie tot betaling de Opdracht op te schorten. Opdrachtgever is ook gedurende deze periode van opschorting gehouden het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand en dergelijke) krachtens de Opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal (over)uren. Aan Opdrachtgever zal dan ook een rentefactuur worden verstuurd die Opdrachtgever verplicht is te betalen. JUNEZ JOBS kan niet garanderen dat Opdrachtgever dezelfde Flexkracht ter beschikking krijgt gesteld op het moment dat Opdrachtgever weer aan de betalingsverplichtingen voldoet.
  
7.2JUNEZ JOBS is tevens gerechtigd elke (alle) Opdracht(en) bij de betreffende Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien Opdrachtgever ten aanzien van enige factuur in verzuim is conform het gestelde in artikel 13.6. JUNEZ JOBS kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het niet (tijdig) leveren van Flexkrachten, dan wel het eenzijdig beëindigen van de Opdracht op grond van dit artikel.
  
7.3Vorderingen die ontstaan ten gevolge van onmiddellijke beëindiging op grond van artikel 7.2, zijn onmiddellijk opeisbaar zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.  

Artikel 8 Arbeidsduur en werktijden

8.1De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de Flexkracht zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij bij de Opdracht anders is overeengekomen. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de Flexkracht zullen niet meer, respectievelijk niet minder belopen dan rechtens bij Opdrachtgever is toegestaan. Opdrachtgever staat ervoor in dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Flexkracht voldoen aan de wettelijke vereisten. Opdrachtgever ziet erop toe dat de Flexkracht de toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
  
8.2Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de betreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week of het bij regeling of rooster vastgesteld aantal uren.
  
8.3Opdrachtgever is verplicht om bij het aangaan van de Opdracht, tenzij dat bij het aangaan van de Opdracht niet voorzienbaar was, steeds zo spoedig mogelijk JUNEZ JOBS in te lichten omtrent de bedrijfssluitingen van Opdrachtgever en collectief verplichte vrije dagen. Opdrachtgever is verplicht JUNEZ JOBS zo tijdig in te lichten dat JUNEZ JOBS dit zo veel mogelijk kan inpassen in de rechtsverhouding met de Flexkracht.
  
 Indien de bedrijfssluiting niet is gemeld en de Flexkracht niet kan werken i.v.m. de bedrijfssluiting, dan is Opdrachtgever verplicht het Opdrachtgeverstarief door te betalen indien JUNEZ JOBS aan de Flexkracht het loon verschuldigd is. Flexkrachten hebben recht op vakantiedagen, bijzonder verlof, etc. Dit zal zo veel mogelijk in overleg met Opdrachtgever worden ingepland.
  
8.4Indien de Flexkracht voor de uitvoering van de Opdracht specifieke scholing dan wel werkinstructies behoeft, worden de uren die de Flexkracht hieraan besteedt, als gewerkte uren in rekening gebracht aan Opdrachtgever, tenzij dit anders wordt overeengekomen.

Artikel 9 Terbeschikkingstelling en selectie

9.1Opdrachtgever verstrekt aan JUNEZ JOBS nauwgezet inlichtingen aangaande functie, arbeidstijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden betrekking hebbende op de Flexkracht, alsmede aangaande de beoogde looptijd van de Opdracht. JUNEZ JOBS stelt op basis van deze door Opdrachtgever verstrekte inlichtingen een of meerdere Flexkrachten voor. JUNEZ JOBS stelt de Flexkrachten voor en Opdrachtgever is geheel vrij in de keuze van de Flexkracht die inzake de Opdracht ter beschikking wordt gesteld.  

Artikel 10 Goede uitoefening van leiding en toezicht; goed opdrachtgeverschap

10.1Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Flexkracht bij de uitoefening van de leiding en het toezicht, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.
  
10.2Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan de Flexkracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking stellen voor het onder leiding en toezicht van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening aan een derde wordt mede verstaan doorlening aan een (rechts)persoon waarmee Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden, zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 6 BW.
  
10.3Opdrachtgever kan de Flexkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij de Opdracht en Algemene Voorwaarden bepaalde, indien JUNEZ JOBS daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd. Aan die instemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Wijzigingen in functie en/of verantwoordelijkheid dienen derhalve te worden geaccordeerd door JUNEZ JOBS. Wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor het tarief.
  
10.4Opdrachtgever zal aan de Flexkracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of tenietgedaan.
  
10.5JUNEZ JOBS is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schades en/of verliezen aan Opdrachtgever, derden, dan wel aan de Flexkrachten zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de Flexkracht. JUNEZ JOBS is tevens niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Flexkracht.
  
10.6JUNEZ JOBS is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die de Flexkrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van die Opdrachtgever of derden.
  
10.7Opdrachtgever vrijwaart JUNEZ JOBS voor elke aansprakelijkheid van JUNEZ JOBS ten aanzien van de leden 5, 6 en 7 van dit artikel.
  
10.8Opdrachtgever zal zich, voorzover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 11 Garantie veiligheid en vrijwaring

11.1Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de Flexkracht werkzaamheden laat verrichten, zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van de werkzaamheden van de Flexkracht zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de Flexkracht bij het verrichten van zijn werkzaamheden in de ruimste zin des woords schade lijdt. Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de werking van art. 7:658 BW (in het bijzonder art. 7:658 lid 4 BW), alsmede met de verplichtingen die voor hem uitvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet ten opzichte van de Flexkrachten. Opdrachtgever vrijwaart JUNEZ JOBS voor op deze bepalingen gebaseerde vorderingen of aanspraken van de Flexkracht of derden.
  
11.2Opdrachtgever zal aan JUNEZ JOBS en ook aan de Flexkracht voor aanvang van de uitzendarbeid informatie verstrekken over de van de Flexkracht verlangde beroepskwalificatie, alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. Opdrachtgever geeft de Flexkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  
11.3Indien de Flexkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt (art. 7:658 BW), zal Opdrachtgever, indien en voor zover de wet dit voorschrijft, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt. In dit rapport zal de toedracht van het ongeval zodanig worden vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte. Opdrachtgever verstrekt aan JUNEZ JOBS een afschrift van dit rapport.
  
11.4Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in de leden 1, 2 en 3.

Artikel 12 Tijdsverantwoording en Facturatie

12.1Facturatie vindt plaats op basis van de met Opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdsverantwoording en voorts op basis van hetgeen in de Opdracht, bij overeenkomst of deze voorwaarden is bepaald.
  
12.2Opdrachtgever ziet erop toe en garandeert door ondertekening, dat op de tijdsverantwoording het juiste aantal gewerkte uren en overuren, alsmede alle overige informatie, duidelijk is vermeld en dat eventuele werkelijk gemaakte onkosten naar waarheid zijn ingevuld.
  
12.3Bij verschil tussen het bij JUNEZ JOBS ingeleverde tijdsverantwoordingsformulier en het door Opdrachtgever daarvan behouden afschrift geldt het bij JUNEZ JOBS ingeleverde werkbriefje voor de afrekening opgenomen in de nota als volledig bewijs, tenzij Opdrachtgever de onjuistheid hiervan aan kan tonen en dit binnen zeven kalenderdagen na het ondertekenen van het tijdsverantwoordingsformulier bij JUNEZ JOBS schriftelijk kenbaar maakt.
  
12.4Indien de Flexkracht de tijdsverantwoording van Opdrachtgever betwist en Opdrachtgever zijn verplichtingen in 12.3 niet is nagekomen, is JUNEZ JOBS gerechtigd: hetzij: de gewerkte tijd(en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd van de werkweek die voor werknemers in dienst van Opdrachtgever geldt. Indien Partijen echter schriftelijk en uitdrukkelijk bij de Opdracht daarvan zijn afgeweken, is JUNEZ JOBS gerechtigd de gewerkte tijd(en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd overeengekomen bij de Opdracht genomen over de betreffende periode. hetzij: de gewerkte uren te stellen op het door de Flexkracht opgegeven aantal, tenzij Opdrachtgever kan bewijzen dat de opgave van het aantal gewerkte uren door de Flexkracht onjuist is en JUNEZ JOBS tijdig over de bewijzen kan beschikken en deze onverkort in en buiten rechte mag gebruiken.
  
12.5Opdrachtgever is gehouden tot betaling van de uren, indien die door Opdrachtgever zijn geaccordeerd. Uitsluitend Opdrachtgever kan immers de juistheid van de gewerkte uren controleren. Onjuistheden die desondanks door Opdrachtgever zijn goedgekeurd, komen derhalve voor rekening van Opdrachtgever.
  
12.6Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door JUNEZ JOBS ingediende nota binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum te voldoen. Opschorting van betaling of verrekening is aan Opdrachtgever niet toegestaan.
  
12.7Alle kosten van inning van de openstaande nota’s komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. De vergoeding voor buitenrechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom exclusief rente met een minimum van € 250,= (tweehonderdvijftig euro) per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door JUNEZ JOBS of door de derde die tot ontvangst van de betaling gerechtigd is, wordt ingeroepen, respectievelijk de vordering door JUNEZ JOBS of die derde ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door Opdrachtgever verschuldigd zijn. Indien de daadwerkelijke kosten hoger zijn dan 15%, is JUNEZ JOBS of de derde gerechtigd deze daadwerkelijke kosten in rekening te brengen.
  
12.8Betalingen strekken telkens tot voldoening van de oudste openstaande facturen, ongeacht aanwijzing van Opdrachtgever tot betaling van welke factuur zij moeten worden toegerekend, en wel in de volgende volgorde: Eerst strekken zij tot voldoening van de kosten voor inning van openstaande facturen op Opdrachtgever. Vervolgens worden betalingen in mindering gebracht op reeds vervallen rentetermijnen. Daarna worden zij in mindering gebracht op de openstaande hoofdsommen en laatstelijk worden betalingen in mindering gebracht op de lopende rentetermijnen.

Artikel 13 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

13.1Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, leeftijd of welke grond dan ook, zullen geen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen uitzendarbeid kunnen worden gesteld en evenmin door JUNEZ JOBS worden meegewogen. Opdrachtgever zal geen verboden onderscheid maken in welke vorm dan ook, alsmede erop toezien dat discriminatie op de werkvloer wordt voorkomen.
  
13.2Opdrachtgever vrijwaart JUNEZ JOBS voor de eventuele gevolgen van door hem gemaakt ongeoorloofd onderscheid.

Artikel 14 Aansprakelijkheid JUNEZ JOBS

14.1JUNEZ JOBS is als goed opdrachtnemer gehouden zich in te spannen om de Opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover JUNEZ JOBS deze verplichting niet nakomt, is JUNEZ JOBS, met inachtneming van het hierna in 15.3 bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van Opdrachtgever, mits Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één maand na het ontstaan of na het bekend worden van die schade een schriftelijke klacht terzake indient bij JUNEZ JOBS en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van JUNEZ JOBS.
  
14.2JUNEZ JOBS is, voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van onjuiste selectie van een Flexkracht, tenzij Opdrachtgever binnen zeven kalenderdagen na aanvang van de Terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij JUNEZ JOBS indient en daarbij aantoont dat de onjuiste selectie het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van JUNEZ JOBS.
  
14.3Iedere aansprakelijkheid en/of verplichting van JUNEZ JOBS tot vergoeding van schade van Opdrachtgever, uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of uit welke andere hoofde dan ook, is beperkt tot ten hoogste 20% van het Opdrachtgeverstarief dat betreffende die Flexkracht ingevolge de Opdracht van toepassing was over de beoogde duur van de Opdracht met een maximum van dertien weken. Per Opdrachtgever is daarnaast de aansprakelijkheid beperkt tot twee gevallen per boekjaar. Dit maximum komt te vervallen, indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van JUNEZ JOBS. Aansprakelijkheid van JUNEZ JOBS voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
  
14.4JUNEZ JOBS schiet in ieder geval niet tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien:
a.JUNEZ JOBS een aanvraag van Opdrachtgever om een Flexkracht ter beschikking te stellen, niet in behandeling neemt; en/of
b.de contacten tussen Opdrachtgever en JUNEZ JOBS voorafgaande aan een mogelijke Opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Opdrachtgever om een Flexkracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet leiden tot de daadwerkelijke Terbeschikkingstelling van een Flexkracht; en/of
c.  JUNEZ JOBS, om welke reden dan ook, een Flexkracht niet of niet langer conform de Opdracht ter beschikking kan stellen om welke reden dan ook; en/of
d.Opdrachtgever schade lijdt doordat Opdrachtgever aan de Flexkracht zaken/goederen heeft verstrekt voor de uitvoering van de werkzaamheden, hieronder verstaan: auto, laptop, mobiele telefoon, sleutels, etc. en deze goederen of zaken niet worden geretourneerd dan wel worden beschadigd.

Artikel 15 Wet arbeid vreemdelingen en Identificatie Flexkrachten

15.1De Opdrachtgever aan wie door JUNEZ JOBS een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: WAV) ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van de WAV, onder meer inhoudende dat Opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. Opdrachtgever stelt aan de hand van het eerder genoemde document de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. JUNEZ JOBS is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan Opdrachtgever wordt opgelegd.
  
15.2Indien JUNEZ JOBS vanwege een nalaten, handelen of overtreding van Opdrachtgever met een boete wordt geconfronteerd wegens overtreding van de WAV, dan is Opdrachtgever verplicht deze boete en alle daaruit voortvloeiende schade (daaronder tevens, doch niet uitsluitend verstaan juridische kosten) aan JUNEZ JOBS te vergoeden.
  
15.3Opdrachtgever is gehouden elke door de Uitzendonderneming ter beschikking gestelde Flexkracht zich voor aanvang van de werkzaamheden te laten identificeren en de terzake voor Opdrachtgever geldende wettelijke verplichtingen na te komen. JUNEZ JOBS zal deze verplichting kenbaar maken aan haar Flexkrachten.

Artikel 16 Persoonsgegevens van de Flexkracht

16.1Opdrachtgever zal alle persoonsgegevens van een Flexkracht, die voor en gedurende de Opdracht door JUNEZ JOBS kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder uitsluitend verwerken in overeenstemming met geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. JUNEZ JOBS kan derhalve bepaalde informatie nimmer aan Opdrachtgever verstrekken, indien dit strijd oplevert met geldende privacywetgeving.
  
16.2JUNEZ JOBS verleent geen inzage in de gegevens van haar Flexkrachten. Het is derhalve niet mogelijk om JUNEZ JOBS te auditen op compliance, en daarbij persoonsgegevens van Flexkrachten in te zien. In het geval van een vooraf overeengekomen auditmogelijkheid zal JUNEZ JOBS slechts inzage kunnen geven in geanonimiseerde documenten.
  
16.3Opdrachtgever zal voldoen aan zijn informatieplicht jegens Flexkrachten, en Flexkrachten in ieder geval op de hoogte stellen van de categorieën van persoonsgegevens die door Opdrachtgever worden verwerkt, de wijze waarop, wanneer en voor welke doeleinden de gegevens worden verwerkt. Opdrachtgever vrijwaart JUNEZ JOBS voor eventuele hieruit voortvloeiende schade of aansprakelijkheid, met inbegrip van boetes.
  
16.4Daar waar Opdrachtgever eigen verantwoordelijkheid draagt voor de verwerking van persoonsgegevens van Flexkrachten, is Opdrachtgever nadrukkelijk zelf verantwoordelijk voor de naleving van zijn wettelijke verplichtingen in het kader van geldende privacywetgeving. Opdrachtgever vrijwaart JUNEZ JOBS voor eventuele hieruit voortvloeiende schade of aansprakelijkheid, met inbegrip van boetes.
  
16.5Indien noodzakelijk voor JUNEZ JOBS om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen op basis van geldende privacywetgeving, verleent Opdrachtgever daartoe volledige medewerking aan JUNEZ JOBS, zoals wanneer een Flexkracht een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar recht op verwijdering.

Artikel 17 Geheimhouding

17.1JUNEZ JOBS zal op nader verzoek van Opdrachtgever in zijn verhouding met de Flexkracht bedingen dat de Flexkracht volstrekte geheimhouding dient te betrachten omtrent bedrijfs- dan wel andere vertrouwelijke informatie met betrekking tot Opdrachtgever en diens bedrijfsactiviteiten. JUNEZ JOBS is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de Flexkracht.
  
17.2Het staat Opdrachtgever vrij om de Flexkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. Opdrachtgever informeert JUNEZ JOBS over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan de Uitzendonderneming. JUNEZ JOBS is geen partij bij deze overeenkomst.
  
17.3Opdrachtgever is ermee bekend dat eventueel door Opdrachtgever met de Flexkracht gemaakte afspraken, waaronder boeteclausules, nimmer door JUNEZ JOBS op de Flexkracht kunnen worden verhaald. Ook is het niet mogelijk om schade door fraude of diefstal, via verrekening door JUNEZ JOBS, op de Flexkracht te verhalen.

Artikel 18 Overige

18.1Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of van de daarbij behorende Opdracht niet geldig en/of onverbindend zijn en/of in strijd mochten komen met enige bepaling van dwingend recht, blijven de Algemene Voorwaarden, alsmede de daarbij behorende Opdracht, voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft nietige, nietig verklaarde dan wel vernietigbare bepalingen JUNEZ JOBS in overleg met Opdrachtgever nieuwe bepalingen zal vaststellen die de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen zoveel mogelijk benaderen.
  
18.2Op deze Algemene Voorwaarden en de daarbij behorende rechtsverhoudingen, alsmede alle geschillen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  
18.3Alle geschillen zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement waarin het hoofdkantoor van JUNEZ JOBS is gevestigd, tenzij een dwingendrechtelijk wettelijk voorschrift anders voorschrijft.

Hoofdstuk 2 – Bijzondere Voorwaarden van toepassing op Werving & Selectie

Artikel 19 Definities

Als aanvulling op de hiervoor genoemde definities wordt er, indien en voor zover er sprake is van Werving & Selectie, (tevens) verstaan onder:

HONORARIUMHet door Opdrachtgever aan JUNEZ JOBS verschuldigde honorarium.
KANDIDAATDe door JUNEZ JOBS op grond van een Opdracht ten behoeve van Opdrachtgever geworven en geselecteerde natuurlijke persoon.
W&S-OPDRACHT        Het op grond van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens zoeken en benaderen van geschikte kandidaten voor een bij Opdrachtgever te vervullen vacature, dan wel voor bij Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden/diensten.

Artikel 20 Honorarium en inhoud van de W&S-Opdracht

20.1Het Honorarium kan bestaan uit hetzij een van tevoren vast overeengekomen bedrag, hetzij een van tevoren overeengekomen percentage van het aan de Kandidaat aangeboden bruto jaarsalaris, te vermeerderen met vakantietoeslag. Uitzonderingen kunnen tussen Partijen schriftelijk worden overeengekomen.
  
20.2Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het Honorarium slechts dan verschuldigd indien de W&S-Opdracht heeft geleid tot een arbeidsovereenkomst, respectievelijk aanstelling tot ambtenaar, respectievelijk tot een overeenkomst van Opdracht tussen Opdrachtgever en de door JUNEZ JOBS geselecteerde Kandidaat.
  
20.3In de W&S-Opdracht worden, voor zover relevant, de duur van de Werving & Selectie, de wijze waarop deze door JUNEZ JOBS wordt uitgevoerd en het Honorarium opgenomen.

Artikel 21 Selectie van de Kandidaat

21.1 Opdrachtgever beslist te allen tijde zelf of hij een door JUNEZ JOBS geselecteerde Kandidaat een overeenkomst zoals genoemd in artikel 21.2 wil aanbieden. JUNEZ JOBS is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, in de meest ruime zin van het woord, die direct of indirect is en/of wordt veroorzaakt door de door JUNEZ JOBS geleverde Kandidaat. 

Artikel 22 Aansprakelijkheid

22.1JUNEZ JOBS schiet in ieder geval niet tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien: a. JUNEZ JOBS een aanvraag van Opdrachtgever tot Werving & Selectie niet in behandeling neemt; en/of b. de contacten tussen Opdrachtgever en JUNEZ JOBS voorafgaande aan een mogelijke W&S-Opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Opdrachtgever tot Werving & Selectie, om welke reden dan ook niet leiden tot de daadwerkelijke Werving & Selectie van een Kandidaat.
  
22.2Het is Opdrachtgever niet toegestaan een door JUNEZ JOBS aangeboden/voorgestelde of op enigerlei wijze geïntroduceerde Kandidaat in dienst te nemen of werkzaamheden te laten verrichten, al dan niet via derden, binnen zes maanden na het voorstellen van de Kandidaat aan Opdrachtgever onder de W&S- Opdracht. In het geval van overtreding of niet nakoming hiervan is Opdrachtgever per Kandidaat een bedrag ter hoogte van € 17.500,- exclusief btw verschuldigd aan JUNEZ JOBS. Dit laat onverlet het recht van JUNEZ JOBS om volledige schadevergoeding te vorderen.